Sírhely feletti rendelkezési jog

< VISSZA
Sírhely feletti rendelkezési jog
2019.04.25.

A temetkezést 3 fő jogszabály szabályozza:

  • évi XLIII törvény; az e törvény végrehajtására kiadott
  • 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet, valamint
  • minden önkormányzat kell, hogy önkormányzati rendeletben szabályozza az illetékességi területén lévő köztemetőre vonatkozó szabályokat.

A temetkezési törvény egyik (a temettetőket leginkább érintő) sarkalatos pontja a sírhely feletti rendelkezési jog. A törvény úgy fogalmazza meg, hogy egy sírhely felett az rendelkezik, aki megváltotta. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a személy, akinek a neve szerepel a temetési számlán, és a számlán szerepel a sírhely díjának tétele, őt tekinti az érintett temetőüzemeltető rendelkezőnek.

Mit foglal magába ez a jog?

A sírhelydíj megfizetésével a megfizető jogokat, és kötelezettségeket szerez az általa megváltott sírhely felett. Urnás temetési helyeknél ez minimum 10 év, koporsós temetési helynél pedig 25 év. A sírhely felett rendelkező lesz az, aki:

  • megállapíthatja, hogy az általa megváltott sírba kik, milyen módon temethetőek be. Ez nem azt jelenti, hogy az újabb betemetést neki kell megrendelnie, kifizetnie, hanem azt, hogy a rendelkezési joga alatt álló sírhelybe más személy csak úgy rendelhet meg temetést, ha ő ehhez írásban hozzájárul. Erre szinte minden temetőüzemeltetőnél, temetkezési szolgáltatónál kérhető formanyomtatvány. Nagyon fontos, hogy ha egy koporsós temetési helyre újabb koporsó elhelyezésére ad engedélyt, akkor ott sírhely pótdíjat kell fizetni (ez biztosítja az újabb koporsó 25 éves porladási idejét), így a nyilatkozatban rögzíteni kell azt is, hogy az eredeti rendelkező a más által fizetett pótdíj időszakára kíván-e rendelkező maradni, vagy átadja a jogot annak, aki ezt a díjat megfizette. Ugyanez a szabályozás vonatkozik arra, ha valaki a sírból exhumáltatni, vagy urnát kivenni szeretne – ez esetben azonban nem csak a rendelkező, hanem a temettető engedélye is szükséges.
  • síremléket, sírjelet állíthat. A rendelkező engedélye nélkül egy adott sírhelyre nem állítható síremlék, meglévő síremlék pedig nem bontható el.
  • gondozhatja a sírhelyet. Ez nem csak joga, hanem kötelessége is. Ő felel például a síron lévő emlék állapotáért, és ha az balesetveszélyes, akkor az ő kötelessége annak helyrehozatala.
  • jogosult a sírhelyet a lejárata után újraváltani.

A rendelkezési jog átadható. Ha a rendelkező a sírhely felett a továbbiakban nem kíván rendelkezni, azt átadhatja más személy részére. Ebben az esetben fontos, hogy az új rendelkező ezt a jogot el is fogadja, hiszen, mint már említettem, ez nem csak jogot, hanem kötelességet, kötelezettséget is rejt magába.

A rendelkezési jog megosztható, akár kettő, akár több személlyel. Fontos azonban tisztázni, hogy a megosztott rendelkezési jog csak együttesen, vagy külön-külön is alkalmazható-e. Abban az esetben, ha a rendelkezési jog együttesen kerül megosztásra, akkor minden eseményhez (betemetés, exhumálás, urnabehelyezés, urnakivét, sírkőállítás, felújítás, stb.) minden egyes rendelkező írásos engedélye kell. Azonban ha a rendelkezési jog külön-külön kerül megosztásra, minden rendelkező azonos joggal bír, így egyedül, a többi rendelkező nélkül rendelheti meg a sírhoz kapcsolódó szolgáltatásokat. Ezt nagyon át kell gondolni, főleg az újabb betemetések miatt, hiszen egy sírhely befogadó kapacitása véges, és több, azonos jogállású rendelkező esetén a temető üzemeltető nem jogosult dönteni, igazságot tenni. Az üzemeltető, ha bármely rendelkező megrendel egy temetést, köteles azt elvégezni.

A rendelkezési jog, ha átadtuk, vagy megosztottuk mással, az már nem vonható vissza. Ezt a feleknek egymás között kell rendezni, azonban ha nincs megegyezés, ebben csak polgári bíróság dönthet.

A rendelkező halála esetén a rendelkezési jogot az azonos jogállású örökösei folytatják, főszabályként együttes rendelkezési joggal. Elhunyt rendelkező a rendelkezése alatt álló sírhelybe betemethető, a temetéshez kapcsolódó sírkőmunkálat (bontás, visszaállítás, nevének és évszámainak felvésése) természetesen megrendelhető, azonban minden egyéb további szolgáltatás csak a rendelkezési jog tisztázása után teljesíthető az üzemeltető részéről. Az elhunyt rendelkező után a rendelkezési jogot alapesetben azok folytatják, akik a hagyatéki végzésben örökösként szerepelnek. Ha nincs hagyatéki végzés, akkor a törvényes öröklés rendje az irányadó, ebben a dologban is.

A legtöbb temetőüzemeltető elektronikus és papír alapú nyilvántartást is vezet, így ma már nagyjából mindenhol tisztán látni, hogy melyik sírnak ki a rendelkezője. Azonban nem árt, ha a temetési számlát eltesszük, és nem dobjuk ki 5 év után sem, hiszen a sírhellyel kapcsolatos jogaink és kötelezettségeink addig szólnak, ameddig az a sírhely „él”, azt pedig, hogy valóban mi rendelkezünk felette, a legegyszerűbben a számlával tudjuk igazolni.

© Copyright 2021 Menefrisz Temetkezés - Minden jog fenntartva